Käyttöehdot Voimassa 15. maaliskuuta 2021 alkaen

Osapuolet ja tilinomistus

Sirvoyn varausjärjestelmä (jäljempänä ”järjestelmä”) on Irlannin tasavallassa rekisteröidyn Sirvoy Limitedin (jäljempänä ”Sirvoy”) tarjoama palvelu. Tilauksen haltija ja tilin omistaja (jäljempänä ”Asiakas”) on henkilö, jonka sähköpostiosoite ja yhteystiedot annettiin alkuperäisessä rekisteröintivaiheessa.  Jos henkilö rekisteröityi järjestelmään työnantajan puolesta, työnantaja on tilinomistaja.

Tilin omistajuutta koskevissa riitatapauksissa Sirvoy pidättää oikeuden pyytää asiakirjoja tilin omistajuuden määrittämiseksi tai vahvistamiseksi. Asiakirjat voivat olla, luettelon olematta tyhjentävä, skannattu kopio yrityksen lisenssistä, valtion myöntämä valokuvallinen henkilöllisyystodistus, tallennetun luottokortin neljä viimeistä numeroa, jne. Sirvoy pidättää oikeuden määritellä, sen yksinomaisen harkinnan mukaan, tilin laillisen omistajuuden ja oikeuden siirtää tili sen lailliselle omistajille tai tilapäisesti poistaa tili käytöstä, kunnes omistussuhteet ovat selvitetty.

Käyttöehtojen hyväksyminen

Asiakas hyväksyy käyttöehdot rekisteröinnin aikana merkitsemällä Sirvoyn verkkosivun rekisteröintilomakkeessa olevan valintaruudun. Sirvoy voi ajoittain muuttaa käyttöehtoja. Jatkamalla Sirvoy-järjestelmän käyttöä tällaisten muutosten jälkeen, asiakas hyväksyy muutokset ja ilmaisee suostumuksensa.

Soveltamisala ja käyttö

Tilaus antaa asiakkaalle oikeuden käyttää Sirvoyn järjestelmää. Tilausta ei saa luovuttaa ulkopuolisten käyttöön tai käyttää tietojen käsittelyyn ulkopuolisille. Varattavien yksikköjen maksimimäärää tai muita annettuja rajoituksia ei saa ylittää. Asiakas on oikeutettu käyttämään järjestelmää ainoastaan sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Siinä tapauksessa että väärinkäytöksiä ilmenee, tilaus lopetetaan ilman varoitusta ja asiakas voi olla vastuussa mistä tahansa tämän seurauksena Sirvoylle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista.

Maksuehdot ja laskutus

Laskutus suoritetaan joka kuukausi. Kiinteät maksut ja muuttuvat kustannukset vähennetään asiakkaan tilin saldosta. Asiakkaan Sirvoy-tili lukkiutuu, jos tilin saldo on negatiivinen enemmän kuin 10 päivän ajan. Jos maksu ei ole saapunut Sirvoylle 60 päivän kuluessa, tili lakkautetaan. Maksumuistutukset ovat näkyvissä tilille kirjautumisen jälkeen ja / tai lähetetään asiakkaalle sähköpostitse.

Kesto ja irtisanominen

Asiakas voi käyttää Sirvoy-järjestelmää niin kauan kuin tilin saldo ei ole negatiivinen. Tilille maksettuja rahoja ei palauteta. Tili voidaan lakkauttaa 60 päivän kuluessa siitä, kun tilin saldo on mennyt negatiiviseksi, tai asiakkaan pyynnöstä.

Asiakastiedot

Asiakas omistaa ja käyttää tietoja asiakkaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Varaukset pysyvät järjestelmässä vähintään 18 kuukautta uloskirjautumispäivämäärän jälkeen, mutta saatetaan sen jälkeen poistaa, ellei asiakas ole niitä jo poistanut. Tilauksen päättymisen yhteydessä, asiakas voi viedä tietonsa, tietojen vienti -toiminnolla. Asiakkaan tiedot poistetaan vuosi tilauksen päättymisen jälkeen tai aikaisemmin asiakkaan pyynnöstä ja Sirvoy ei ole velvoitettu säilyttämään minkäänlaisia asiakastietoja tämän jälkeen

Asiakas hyväksyy täten ja antaa suostumuksensa sille että hänen tietoja käsittelee, jos tarpeellista, edustajat, henkilötietojen alikäsittelijät ja aliurakoitsijat jotka ovat Sirvoyn nimittämiä. Luettelo henkilötietojen alikäsittelijöistä on saatavana Sirvoyn verkkosivuilla.

Toiminnan vakaus

Sirvoy pyrkii mahdollisimman suureen toiminnan vakauteen, mutta ei vastaa mistään keskeytyksistä jotka johtuvat Sirvoysta riippumattomista tekijöistä. Tällaisia keskeytyksiä voivat olla, luettelon olematta tyhjentävä, sähkökatkokset, laitteiden ja yhteyksien viat ja muut tämän kaltaiset häiriöt. 

Järjestelmän huolto ja muutokset

Tarjotakseen parasta mahdollista palvelua, Sirvoy voi ajoittain muuttaa tai päivittää järjestelmää. Tällaisissa tapauksissa saattaa olla tarpeen tilapäisesti sulkea pääsy järjestelmään. Sirvoylla on oikeus päivittää ja parantaa järjestelmää sekä myös muokata toimintoja, niin kauan kuin perustoiminnot, eli varausten rekisteröinti ja hallinta, säilytetään.

Hinnoittelu

Sirvoy ilmoittaa hintojen korotuksista vähintään 3 kuukautta ennen tällaisia korotuksia, lukuun ottamatta niitä, jotka voivat olla välttämättömiä seurauksia hintainflaatiosta, valuuttakurssien epävakaisuudesta, kolmannen osapuolen hinnankorotuksista tai muista Sirvoysta riippumattomista tekijöistä, jotka johtavat Sirvoylle aiheutuneiden kustannusten tai hintojen nousuun. Uudet toiminnot, kuten uudet moduulit tai ominaisuudet voidaan hinnoitella erikseen.

Oikeudet

Järjestelmä on suojattu tekijänoikeussopimuksilla ja sen omistaa kokonaan Sirvoy. Sirvoy voi milloin tahansa siirtää oikeutensa ja velvoitteensa kolmannelle, siinä tapauksessa että kolmannet osapuolet tulevat edelleen hallitsemaan järjestelmää näitä käyttöehtoja noudattaen.

Immateriaalioikeudet

Kaikki patentit, tuotemerkkien tekijänoikeudet, mallioikeudet, ulkomuodot, logot, tuotenimet, tavaramerkit, palvelumerkit, liikesalaisuudet, tietotaito ja muut immateriaalioikeuden kaltaiset oikeudet (rekisteröidyt tai rekisteröimättömät) sekä kaikki yllä olevaan liittyvät anomukset tai hakemukset, missä tahansa maailmassa jotka Sirvoyn tekee aiheutuen järjestelmän toimituksesta tai siihen liittyen, tulee olla omien omistajiensa omaisuutta.

Asiakkaan velvoitteet

Asiakas vastaa täysimääräisesti ja kattavasti kaikista yksittäisistä tapahtumista ja sopimuksista joihin ryhdytään järjestelmän kautta ja joita sillä hallitaan. Asiakkaan vastuu on kaikkina aikoina tarkistaa, että järjestelmään kirjatut sekä sen näyttämät tiedot ovat oikeat. Asiakas ei saa toimia tavalla, joka vaikuttaa kielteisesti muiden kykyyn käyttää järjestelmää ja asiakas ei saa kirjata loukkaavia tai harhaanjohtavia tietoa.

Asiakas hyväksyy, että sovellettavissa olevan lain sallimissa rajoissa, hänen ainoa ja yksinomainen keino minkä tahansa ongelman tai tyytymättömyyden ratkaisemiseksi järjestelmän, kolmannen osapuolen sovelluksien tai kolmannen osapuolen sovelluksen sisällön suhteen on lopettaa järjestelmän, kolmannen osapuolen sovelluksien tai kolmannen osapuolen sovelluksen sisällön käyttö.

Sirvoyn velvoitteet

Sirvoy pyrkii toimittamaan mahdollisimman hyvän palvelun, mutta asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että järjestelmä toimitetaan ”SELLAISENAAN” ilman nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai ehtoja. Asiakas käyttää järjestelmää hänen omalla vastuullaan.

Sirvoy ei takaa, tue, anna takuita tai ota vastuuta koskien mitään kolmannen osapuolen sovelluksia, kolmannen osapuolen sovelluksien sisältöä, käyttäjän luomaa sisältöä tai mitään muita tuotteita tai palveluita joita mainostetaan tai tarjotaan kolmannen osapuolen toimesta Sirvoyn järjestelmän kautta tai hyperlinkitetyllä verkkosivustolla. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Sirvoy ei ole vastuussa tai vastuuvelvollinen mistään tapahtumasta asiakkaan ja palveluja välittävän kolmannen osapuolen tarjoamien kolmannen osapuolten sovellusten, tuotteiden tai palvelujen välillä, joita mainostetaan Sirvoyn järjestelmässä tai sen kautta.

Vastuuvapauslauseke

Sirvoy ei ole missään tapauksessa vastuuvelvollinen asiakkaan kärsimistä suorista vahingoista, kustannuksista tai tapahtumista jotka aiheutuvat tälle tässä mainittuja palveluja tarjottaessa.

Sirvoy, sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat, tytäryhtiöt, sidosyhtiöt, jakelijat, liitännäiskumppanit, lisenssinhaltijat, toimijat tai muut luojat, rahoittajat, mainostajat tai muuten Sirvoyn järjestelmän ja sisällön toimittamiseen osallistuvat eivät ole vastuuvelvollisia seuraavasta:

(I) mistään tahansa rangaistusluonteisesta, erityisestä, epäsuorasta tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta, tuotannon menetyksestä, voiton menetyksestä, liikevaihdon menetyksestä, sopimuksen menetyksestä, liikearvon tai maineen menetyksestä, saatavien menetyksestä;

(ii) mistään tahansa palveluja välittävän kolmannen osapuolen epätarkkuuksista, jotka liittyvät (deskriptiivisiin) tietoihin (mukaan lukien hinnat, saatavuus ja lukemat) siten kun ne asetetaan saatavaksi Sirvoyn järjestelmässä;

(iii) kolmannen osapuolen tai muiden liikekumppaneiden tarjoamista palveluista tuotteista;

(iv) mistään tahansa (suorista, epäsuorista, välillisistä tai rangaistuksellisista) vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka aiheutuvat asiakkaalle tai tulevat tämän maksettavaksi Sirvoyn järjestelmästä johtuen tai siihen liittyen, sen käytöstä tai käytön kykenemättömyydestä tai viivästyksistä johtuen; tai

(v) mistään tahansa henkilövahingosta, kuolemasta, omaisuusvahingosta, tai muista (suorista, epäsuorista, erityisistä, välillisistä tai rangaistuksellisista) vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka aiheutuvat asiakkaalle tai tulevat tämän maksettavaksi, olipa syynä teot, virheet, rikkomukset, huolimattomuudet, tahalliset väärinkäytökset, laiminlyönnit, toteuttamatta jättämiset, totuudenvastaisuudet, sopimukseen perustumattomat tai ehdottomat vahingonkorvausvastuut, jotka ovat tai voidaan lukea (kokonaan tai osittain) palveluja välittävän kolmannen osapuolen ansioiksi tai minkä tahansa Sirvoyn muiden liikekumppaneiden (mukaan lukien kaikki niiden työntekijät, johtajat, virkailijat, toimijat, edustajat, alihankkijat tai sidosyhtiöt) ansioiksi, joiden tuotteet tai palvelut ovat (suoraan tai epäsuoraan) asetettu saataville, joita tarjotaan tai mainostetaan Sirvoyn järjestelmän kautta, mukaan lukien mahdolliset (osittaiset) peruutukset, ylivaraukset, lakot, force majeure tai muut tapahtumat johtuen Sirvoysta riippumattomista tekijöistä.

Sirvoy ei ota vastuuta ja irtisanoutuu kaikista vahingonkorvausvelvollisuuksista koskien ajoittain varausta varten saatavilla olevien (”varaus”) matkailutuotteiden ja palvelujen, joita voidaan tilata, hankkia, ostaa, maksaa, vuokrata, tarjota, varata, yhdistää tai toteuttaa asiakkaalta (esimerkiksi hotellit, motellit, asunnot, majatalot), attraktioiden (esimerkiksi (teema)puistot, museot, kiertoajelut), kuljetuksen tarjoajien (esimerkiksi autojen vuokraus, risteilyt, rautatiematkat, lentokenttämatkat, bussimatkat, transferit), matkanjärjestäjien, matkavakuutuksien tai minkä tahansa muun matkan tai liittyvän tuotteen tai palvelun käyttöä, voimassaoloa, laatua, soveltuvuutta, kelpoisuutta ja esittämistä eikä anna edustusta, takuita tai minkäänlaisia ehtoja tässä mielessä, epäsuorasti, lakisääteisesti tai muuten, mukaan lukien mitkä tahansa oletetut takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, omistusoikeudesta tai kelvollisuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että se on yksinomaan vastuussa ja vastaa kaikista vastuista ja vahingonkorvausvelvollisuuksista koskien kaikkia varauksia (mukaan lukien asiakkaan antamat takuut ja vakuudet). Sirvoy ei ole (jälleen)myyjä.

Asiakkaan vastuu on hoitaa valitukset ja vaatimukset koskien mitä tahansa varausta (mukaan lukien tarjotut (erityis-/mainos-)hinnat, toimintaohjeet tai erityisesti tehdyt pyynnöt). Sirvoy ei ole vastuussa ja irtisanoutuu kaikista vastuuvelvollisuuksista, koskien näitä valituksia, vaatimuksia ja tuotevastuita.

Olipa asiakas veloittanut varausta tai ei, asiakas hyväksyy ja tiedostaa, että se on aina, kaikkina aikoina, vastuussa maksun perimisestä, pidätyksestä, suorituksesta ja soveltuvien verojen maksamisesta koko varauksen hinnan tai maksun summalta asiaan liittyville veroviranomaisille. Sirvoy ei ole vastuussa tai vastuuvelvollinen varauksen hintaan tai maksuun liittyvien verojen suorittamisesta, keräämisestä, pidätyksestä tai maksamisesta asiaan liittyville veroviranomaisille. Sirvoy ei toimi ”merchant of record”:ina minkään tuotteen tai palvelun suhteen.

Asiakas hyväksyy, että internetin käytölle ominaiset vaikeudet, erityisesti vaihtelevat nopeudet ja ruuhkat verkossa voivat aiheuttaa keskeytyksiä ja vaikeuksia verkkosivuille pääsyyn. Sirvoy sanoutuu irti kaikesta vastuuvelvollisuudesta liittyen Sirvoyn verkkosivun tai/ja järjestelmän väliaikaiseen (suunniteltuun tai suunnittelemattomaan) ja/tai osittaiseen tai täydelliseen rikkoutumiseen tai käyttökatkokseen (huollosta, päivityksistä tai muusta johtuen).

Sirvoyn jakelukanavien hallintaohjelman käyttö

Asiakas on kaikkina aikoina vastuussa sen varmistamisesta että huonetyypit ovat oikein kartoitetut ja että varaukset, hinnat ja saatavuus ovat oikein päivitetty jakelukanaville ja jakelukanavilta. Sirvoy ei ole vastuussa mistään tulomenetyksistä tai kuluista, jotka aiheutuvat asiakkaalle johtuen virheellisten tietojen julkistamisesta jakelukanaville.

Asiakas ymmärtää, että on olemassa väistämätön riski ylivarauksille, kun tiettyä huonetta tarjotaan useammalla jakelukanavalla samanaikaisesti ja asiakas hyväksyy täyden vastuun mistä tahansa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tai johtuvat tällaisista ylivarauksista. Asiakkaan tulee viipymättä käsitellä tai ratkaista kaikki ylivaraukset tai ongelmat yhteistyössä jakelukanavan kanssa.

Luottokorttitiedot ja maksut

Sirvoy helpottaa maksujen käsittelyä kolmannen osapuolen maksukäsittelijöiden kautta. Sirvoy ei koskaan esiinny tai toimi ”merchant of record”:ina. Sirvoy ei ole vastuuvelvollinen tai vastuussa mistään asiakkaan (luvallisista, (oletetusti) luvattomista tai vääristä) maksuista tai mistään voimassaolevan tai luvallisen maksun summasta (sisältäen ennakkomaksut, no-show’t ja veloitettavat peruutukset).

Yksityisyys ja tietosuoja

Sirvoy on ryhtynyt kaikkiin kohtuullisiin toimiin estääkseen järjestelmätietojen tuhoutumisen, katoamisen ja kaikkien asiattomien kolmansien osapuolien väärinkäytön. Sirvoy käsittelee asiakastietoja yksinomaan asiakkaan hyväksi, eikä omiin, asiaankuulumattomiin tarkoituksiin. Sirvoy pitää kaikki asiakkaan tiedot luottamuksellisina ja paljastaa tietoja kolmannelle osapuolelle vain jos se liittyy merkityksellisesti palveluun jota tarjotaan tämän sopimuksen kautta. Kun ilmenee kriittistä tietoa, joka liittyy asiakkaan tiliin, Sirvoy ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakkaaseen.

Kaikki henkilötiedot, joita on kerätty, käsitellään rehellisesti, lainmukaisesti, avoimesti ja yleisen tietosuoja -asetuksen EU 2016/679 (”GDPR”) ja Data Protection Act 2018 mukaan. GDPR -yhteensopivien kolmansien osapuolien palveluja voidaan käyttää tietojen käsittelyä varten. Sirvoy on valtuutettu toimimaan henkilötietojen ”tietojen käsittelijänä” asiakkaan puolesta, joka on tällaisten tietojen ”rekisterinpitäjä”. Asiakas voi pyytää tietojen käsittelyä koskevaa sopimusta (DPA) Sirvoylta, näiden käyttöehtojen täydentämiseksi.  Asiakas viitataan tässä yhteydessä myös Sirvoy Limitedin verkkosivulta löytyvään tietosuojaselosteeseen.

Asiakkaan on käsiteltävä ja kohdeltava henkilötietoja ja vieraiden tietoja soveltuvien yksityisyys- ja tietosuojamääräysten, kuten esimerkiksi GDPR:n, mukaan.  Asiakkaan vastuulla on hankkia suostumus mihin tahansa henkilötietojen käsittelyyn, sähköpostikommunikointiin ja vastaavanlaiseen käsittelyyn. Asiakkaan on kunnioitettava kaikkia pyyntöjä jakaa, muokata tai poistaa henkilön tietoja, esimerkiksi poistamalla varauksen historialliset tiedot jne. Sirvoy ei tarpeettomasti tallenna tietoja, kun asiakas on ne poistanut.

Riidat

Näitä käyttöehtoja ja Sirvoyn palveluiden tarjoamista säännellään ja tulkitaan Irlannin tasavallan lainsäädännön mukaisesti. Kaikki näistä yleisistä ehdoista ja palveluistamme johtuvat riidat saatetaan yksinomaan Irlannin tasavallan Dublinin toimivaltaisille tuomioistuimille.

Näiden ehtojen alkuperäinen englanninkielinen versio saattaa olla käännetty muille kielille. Käännetty versio on vain kohteliaisuus ja epävirallinen käännös, eikä asiakas voi johtaa tai päätellä oikeuksia käännetystä versiosta. Siinä tapauksessa että näiden ehtojen sisällöstä tai tulkinnasta tai epäjohdonmukaisuuksista tai ristiriitaisuuksista näiden ehtojen englanninkielisen version ja muun kieliversion välillä, ilmenee riita-asia, sovelletaan englanninkielistä versiota lain sallimissa rajoissa, pysyvästi ja ratkaisevasti.

Jos jokin näiden käyttöehtojen määräys on tai tulee kelpaamattomaksi, täytäntöönpanokelvottomaksi tai ei sitovaksi, asiakkaan on edelleen noudatettava kaikkia muita siinä ilmeneviä ehtoja. Tällaisessa tapauksessa tällainen pätemätön säännös on kuitenkin pantava täytäntöön sovellettavan lain sallimassa laajuudessa, ja asiakkaan on vähintään suostuttava hyväksymään samanlainen vaikutus kuin pätemättömällä, täytäntöönpanokelvottomalla tai ei-sitovalla säännöksellä, ottaen huomioon näiden ehtojen sisältö ja tarkoitus ja olosuhteet.