Ehdot - Kumppaniohjelma

Tämä sopimus sisältää täydelliset ehdot, jotka koskevat kumppanuuttasi Sirvoy Limitedin kanssa Sirvoyn kumppaniohjelman alla.

Tässä sopimuksessa käytettynä ”me” tai ”Sirvoy” tarkoittaa Sirvoy Limitediä, ja ”sinä”, ”itsesi”, “te” tai ”kumppani” tarkoittaa kumppania. ”Sirvoyn kumppaniohjelma” tarkoittaa Sirvoyn hallinnoimaa ohjelmaa.

Viittaus- ja kumppanuusohjelma

Viittausohjelmasta saatavat palkkiot ovat 50% kyseessä olevan asiakkaan Sirvoylle suorittamista hyväksyttävistä maksuista (sellaisina kuin ne on määritelty alla) asiakkaan ensimmäisen kuuden (6) Sirvoy-järjestelmän käyttökuukauden aikana. 

Kumppanuusohjelmasta saatavat palkkiot vastaavat prosenttiosuutta viitatun asiakkaan Sirvoylle suorittamista hyväksyttävistä maksuista. Seuraava luettelo näyttää palkkioprosentin kaikista hyväksyttävistä maksuista, joka perustuu Sirvoylle viittaamiesi aktiivisten asiakkaiden määrään:

1-5 viitattua aktiivista asiakasta: 5%
6-15 viitattua aktiivista asiakasta: 10%
16-30 viitattua aktiivista asiakasta: 15%
31-50 viitattua aktiivista asiakasta: 20%
51 asiakasta tai enemmän: 25%

Termi ”hyväksyttävät maksut” sisältää kaikki normaalit ja tavalliset tilimaksut, jotka Sirvoy vastaanottaa kumppanin viittaamalta asiakkaalta.

Kumppanin katsotaan viitanneen asiakkaan vain, jos: –

 1. Asiakkaan Sirvoy-tili rekisteröidään Sirvoyn tarjoaman kumppanilinkin kautta tai jollain muulla Sirvoyn sopimalla tavalla.
 2. Tili on rekisteröity Sirvoyssa ilman että on hyödynnetty mitään muita Sirvoyn tarjoamia erityisiä alennuksia tai tarjouksia.

Kumppaniksi voi liittyä vain joko kumppanuusohjelmaan tai viittausohjelmaan kerralla.  Jos kumppani haluaa muuttaa ohjelmaa, nykyinen ohjelma on ensin lopetettava.

Maksuehdot

Palkkiot maksetaan kumppanille tämän pyynnöstä. Maksuja ei voida vaatia, ellei palkkio ylitä kuuttasataa dollaria ($600,00) tai muuta valuuttaekvivalenttia.

Kumppaniohjelmaa ei ole tarkoitettu tilinomistajien itsensä käytettäväksi, vaan pikemminkin Sirvoyta aktiivisesti edistävien yritysten käyttöön.  Tämän varmistamiseksi maksut kumppanille pidätetään, kunnes kumppani on viitannut vähintään kaksi Sirvoy-tiliä jotka käyttävät aktiivisesti Sirvoyta.

Raportit ja tarkastus

Sinulla on oikeus antaa meidän hyväksymän valtuutetun julkisen tilintarkastajan tarkastaa asiaan liittyvät kirjanpitomme ja arkistomme tarpeen mukaan, varmistaaksesi sinulle tämän sopimuksen nojalla suoritettujen maksujen oikeellisuuden. Sinulla on oikeus suorittaa tällainen tarkastus vain tavanomaisena työaikana, sinun kustannuksellasi, kohtuullisella varoitusajalla, ei useammin kuin kerran kalenterivuoden aikana ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toimikauden päättymisestä tai tämän sopimuksen päättymisestä.

Vahvistusilmoitukset ja takuusitoumukset – vastuun rajoittaminen

Jokainen meistä edustaa ja vakuuttaa, että:

Meillä kaikilla on täysi valta ja valtuudet tehdä tämä sopimus ja hoitaa sen mukaiset, alla ilmenevät, velvoitteet;

Olemme kumpikin saaneet kaikki luvat, lisenssit ja muut valtion luvat ja hyväksynnät, joita sen suorittaminen edellyttää tämän sopimuksen nojalla;

Palvelut, jotka jokainen meistä tarjoaa tämän sopimuksen nojalla, eivät loukkaa eikä riko minkään kolmannen osapuolen patentteja, tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia, tavaramerkkejä tai muita omistusoikeuksia.

Olettaen, että Sirvoy pysyy yksin vastuussa Sirvoyn verkkosivuston toiminnasta; ja Sirvoy myöntää, että sen verkkosivuilla voi olla tilapäisiä käyttökatkoja syistä, jotka eivät ole heidän kohtuullisessa määräysvallassaan tämän sopimuksen erityisehtojen mukaisesti. Sirvoylla on yksinoikeus ja määräysvalta verkkosivustonsa tai palvelunsa ohjelmointiin, sisältöön ja tapahtumien suorittamiseen.

KUMPIKIN OSAPUOLI KIELTÄYTYY MISTÄ TAHANSA VAHVISTUSILMOITUKSESTA TAI TAKUUSITOUMUKSESTA JOKA KOSKEE TALOUDELLISTA TAI MUUTA TOISEN OSAPUOLEN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA SAATAVAA MAHDOLLISTA HYÖYTYÄ.

SIRVOY EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOSTA, SISÄLTÄEN EPÄSUORAT, ERITYISET, RANGAISTETTAVAT TAI SEURAAMUKSELLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETY VOITOT TAI KADONNEET TIEDOT RAJOITUKSETTA) JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA. 

Kumppanin yleiset sopimukset, sitoumukset ja velvollisuudet

Kumppani ei ryhdy eikä ole ryhtymättä mihinkään toimiin, jotka voivat vaikuttaa Sirvoyn asiakassuhteisiin. Kumppani ei aiheuta tai salli mitään minkään sellaisen suorittamisen joka voi aiheuttaa Sirvoyn poissulkemisen minkään asiakkaan varausprosessista. Lisäksi kumppani ei puhu kielteisesti tai haitallisesti Sirvoyn liiketoiminnasta tai kommentoi sitä huonolla tavalla, eikä aio taivutella tai suostutella tai yrittää suostutella mitään asiakasta lopettamaan sopimuksiaan tai vähentämään sen kaupankäyntiä ja liiketoimintaa Sirvoyn kanssa.

Kumppani ei ole yhteydessä mihinkään Sirvoyn asiakkaaseen Sirvoyn järjestelmän kautta tehtyjen (kulutettujen) varausten suhteen tai asiakaspalvelun suhteen, joka koskee tällaisen järjestelmän kautta tehtyjä tai kulutettuja varauksia.

Kumppani ylläpitää ja mukauttaa kumppanin verkkosivun sisältöä asianmukaisesti ja huolellisesti ja pitää kumppanin verkkosivun ajan tasalla ja täsmällisenä. Kumppani korjaa viipymättä kaikki kumppanin verkkosivulla ja Sirvoyhin liittyvissä tieodoissa (jos sellaisia on) olevat virheet tai puutteet saatuaan tällaisista virheistä tiedon tai mikäli Sirvoy on ilmoittanut tällaisista.

Kumppani ei:

 1. ohjelmallisesti arvioi ja poimi tietoja (arvostelut mukaan lukien) mistään tahansa Sirvoyn verkkosivuston osasta (esimerkiksi näytönkaavinta).

(ii) tee staattisia kopioita mistään Sirvoyn verkkosivuston sisällöstä tai osasta kumppanin omaan palvelimeen (arvostelut mukaan lukien).

(iii) tee varauksia minkään Sirvoyn asiakkaan kanssa. 

Kumppani hyväksyy ja myöntää, että tässä esitetyillä rajoittavilla sopimuksilla, sitoumuksilla, velvollisuuksilla, velvoitteilla ja rajoituksilla on olennainen merkitys Sirvoylle, etenkin vaikuttaen:

 1. Sirvoyn haluun tehdä tämä sopimus kumppanin kanssa; ja
 1. Sirvoyn liikearvon, tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan / markkinamaineen suojaamiseen. Lisäksi kumppani hyväksyy ja myöntää, että kaikki tässä esitetyt sopimukset, sitoumukset, velvollisuudet, takuut, velvoitteet ja rajoitukset:
 1. a)  ovat sellaisia joita kumppanin on noudatettava viipymättä, asianmukaisesti ja huolellisesti, ja

(b) soveltuvat myös kumppanin yritysryhmän yrityksiin, ja kumppani varmistaa, takaa ja sitoutuu siihen, että kumppanin yritysryhmän yritykset kunnioittavat, noudattavat ja toimivat tässä asetettujen ehtojen mukaisesti.

Liikearvon ja tuotemerkin suojaus

Suojellakseen Sirvoyn tuotetta, palvelua, tuotemerkkiä ja liikearvoa, kumppani sitoutuu ja takaa, että kumppanin verkkosivusto (mukaan lukien kaikki muut verkkosivut, jotka kumppani tai kumppanin yritysryhmässä olevat yritykset omistavat (suoraan tai välillisesti), hallitsevat tai ylläpitävät), on ja pysyy riittävästi ja olennaisesti erilaisena kuin Sirvoyn verkkosivusto ja erillisenä siitä (määritelmä Sirvoyn harkinnan mukaan). Kumppani hyväksyy ja tunnustaa, että tämän sopimuksen voimassaoloaikana ja jatkaen sen jälkeen:

(a) kumppanin verkkosivuston (mukaan lukien kaikki muut verkkosivut, jotka kumppani tai kumppanin yritysryhmässä olevat yritykset omistavat (suoraan tai välillisesti), hallitsevat tai ylläpitävät) ulkoasu tulee olemaan selvästi ja merkittävästi erilainen kuin Sirvoyn verkkosivusto, mukaan lukien väritys, koostumus, kirjasintyypit, muotoilu ja asettelu (mukaan lukien tuotemerkki), (napsautettavat) painikkeet, laatikot ja bannerit sekä käytettävissä olevat toiminnot (paitsi ne toiminnot, jotka ovat kohtuudella tarpeen tämän sopimuksen mukaisten kumppanin velvoitteiden täyttämiseksi);

(b) kaikki kumppanin verkkosivustolla (mukaan lukien kaikki muut kumppanin omistamat, hallinnoimat tai ylläpitämät verkkosivut) käytettävät logot eroavat selvästi Sirvoy-logosta;

(c) kumppani ei millään tavoin jäljittele tai kopioi Sirvoyn verkkosivustoa (yleensä tai tiettyjen (uusien) toimintojen, sivujen, muodon, kokoonpanon tai piirteiden suhteen) ja

(d) kumppani vastaa viipymättä omalla kustannuksellaan Sirvoyn kohtuullisiin pyyntöihin tehdä tällaisia (lisä)muutoksia tai lisäyksiä kumppanin verkkosivuston mihin tahansa osaan, joka on tai voidaan katsoa olevan hämmentävä tai merkittävästi samanlainen kuin mikä tahansa elementti Sirvoyn verkkosivustolla.

Täyttäminen ja käytäntö

Sirvoy vastaa yksin viitatun asiakkaan maksamien palvelujen tarjoamisesta. Vastaavasti kaikki säännöt, käytännöt, toimintatavat ja tiedot koskien asiakkaan Sirvoyn käyttöä soveltuu näihin asiakkaisiin, mukaan lukien yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta koskevat säännöt. Sirvoy voi muuttaa käytäntöjänsä ja toimintatapojansa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Immateriaalioikeudet

Sirvoy myöntää sinulle tämän sopimuksen voimassaolon aikana ilmaisen lisenssin, ilman yksinoikeutta ja jota ei voi siirtää, hyperlinkkien luomiseksi sinun ja Sirvoyn verkkosivuston välille ja Sirvoyn kauppanimien, logojen ja tavaramerkkien käyttämiseksi sivustollasi kohtuudella ja tarvittavassa määrässä tällaisten hyperlinkkien asettamiseksi ja edistämiseksi sekä muutoin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, edellyttäen kuitenkin, että kaikki muut mainosmateriaalit tai käyttötavat, jotka sisältävät Sirvoyn kauppanimiä, logoja, tavaramerkkejä, saavat etukäteen Sirvoyn kirjallisen hyväksynnän.

Myönnät Sirvoylle tämän sopimuksen voimassaolon aikana ilmaisen lisenssin, ilman yksinoikeutta ja jota ei voi siirtää, hyperlinkkien luomiseksi sinun ja Sirvoyn verkkosivuston välille ja sinun kauppanimien, logojen ja tavaramerkkien käyttämiseksi sivustollasi kohtuudella ja tarvittavassa määrässä tällaisten hyperlinkkien asettamiseksi ja edistämiseksi sekä muutoin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, edellyttäen kuitenkin, että kaikki muut mainosmateriaalit tai käyttötavat, jotka sisältävät sinun kauppanimiä, logoja, tavaramerkkejä, saavat etukäteen sinun kirjallisen hyväksynnän.

Lukuun ottamatta edellä mainittua, sinä ja me varaamme kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut vastaaviin immateriaalioikeuksiin (esimerkiksi Patentit, tekijänoikeudet, liikesalaisuudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet). Toisen osapuolen tavaramerkkien käyttö, paitsi tässä esitetyllä tavalla, on ehdottomasti kielletty.

Kumppaniyritys myöntää, että Sirvoy ja / tai sen lisenssinantajat säilyttävät omistusoikeuden kaikkiin Sirvoyn verkkosivustoon kuuluviin ja Sirvoyn kaikkiin muihin immateriaalioikeuksiin, mukaan lukien, mutta ei yksinomaan, Sirvoy-logo ja verkkosivuston sisältö.

Kumppani ei, suorasti tai epäsuorasti, paljasta, yhdistä, sisällytä, käytä, liitä, hyödynnä, sisällytä tai muuten aseta Sirvoyn tietoja (tai mitä tahansa niiden osaa) saataville:

 1. oman sisältönsä ja / tai Sirvoyn kilpailijan sisällön kanssa; tai
 1. tai niin että siitä hyötyisivät-
 1. hän itse (paitsi palvelun mahdollistamiseksi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti); tai
 2. jokin kolmas osapuoli, mukaan lukien Sirvoyn kilpailijat (mainostamiseen, markkinoimiseen, vertaamiseen, kampanjoimiseen tai muuhun tällaisen osapuolen edun mukaiseen), tai
 1. mikä tahansa kolmas osapuoli, mihin tahansa muuhun tarkoitukseen tai jollain muulla tavalla ja / tai kolmansien osapuolien alustoilla tai niiden kautta, paitsi jos tässä sopimuksessa nimenomaisesti määrätään.

Kumppani ei lisää, muuta, muokkaa, vääristä, luo johdannaisia ja / tai uusia teoksia, jotka perustuvat Sirvoyn tietoihin ja / tai johdetaan niistä, eikä sisällytä Sirvoyn tietoihin (suorasti tai epäsuorasti), linkkejä, viitteitä tai napsautusteitä Sirvoyn kilpailijoiden verkkosivuille.

Tämän sopimuksen irtisanoutumisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen kumppani tuhoaa, poistaa tai Sirvoyn ensimmäisestä pyynnöstä palauttaa kaikki Sirvoyn tiedot, mukaan lukien kaikki painetut ja sähköiset kopiot.

Kumppani ei (ja varmistaa, että kumppanin yritysryhmään kuuluvat yritykset eivät) (suorasti tai epäsuorasti) hanki, rekisteröi, käytä, osta tai ota käyttöön Internet-verkkotunnusta tai osoitetta, joka sisältää mitä tahansa sanaa tai sanoja, jotka ovat identtisiä tai hämmentäviä tai olennaisesti samanlaisia kuin ”Sirvoy” tai kaikki sen muunnelmat, käännökset tai kirjoitusvirheet, tunnukseen tai osoitteeseen sisältyväksi.

Tekemällä tämän sopimuksen Sirvoy ei (nimenomaisesti tai epäsuorasti) luovu oikeuksistaan tai menetä oikeuksiaan, joihin sillä on minkään lain, sopimuksen mukaan tai muuten (nyt tai tulevaisuudessa) oikeus immateriaalioikeuksiinsa nähden suhteessaan kumppaniin tai muihin kolmansiin osapuoliin.

Kumppani ei käytä, hyödynnä tai muulla tavoin työllistä suoraan tai epäsuorasti kolmansien osapuolien alustoja pyrkiäkseen välttämään tai kiertämään tämän sopimuksen mukaisia sopimuksiaan tai velvoitteitaan tai rajoituksiaan tai niitä rajoituksia tai sopimuksia, joista kumppani voi kohtuudella lukea tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviksi toimiksi.

Kumppani ei hyödynnä tai käytä sisältöä mihinkään tarkoitukseen tai millään tavalla ja / tai kolmansien osapuolien alustoilla tai niiden kautta, paitsi jos tässä sopimuksessa nimenomaisesti niin määrätään.

Tämän sopimuksen voimassaoloaikana (ja jatkaen sen jälkeen koskien Sirvoyn tuotemerkkejä ja Sirvoyn tietoja) kumppani noudattaa välittömästi kaikkia Sirvoyn esittämiä pyyntöjä noudattaa tätä sopimusta.

Kumppani sitoutuu ja takaa noudattavansa nopeasti roskapostisääntöjä (ja kaikkia Sirvoyn tässä suhteessa esittämiä kohtuullisia pyyntöjä), toimii niiden mukaisesti välttääkseen että Sirvoy tai kumppanin verkkosivusto rikkoisi mitään tällaisia ehtoja, joka johtuu kumppanin verkkosivustosta tai siihen liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi kumppani ei voi soveltaa tältä osin mitään oikeuksia Sirvoyta kohtaan tai suhteessa Sirvoyhin ja luopuu täten puolustautumisoikeudesta tai vaatimuksista Sirvoyta vastaan.

Korvaukset

Sinä kumppanin korvaat, puolustat ja pidät vastuuvelvottomana Sirvoyta ja sen kumppaneita, johtajia, virkamiehiä, työntekijöitä ja edustajia kaikesta vastuusta, vaatimuksista, tappioista, vahingoista, vammoista tai kuluista (mukaan lukien kohtuulliset juridiset maksut) liittyen verkkosivustosi toimintaan, tämän sopimuksen mukaisten velvoitteittesi rikkomiseen tai verkkosivustosi toimitussisällön liittyvien kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamiseen.

Toimikausi ja irtisanominen

Kumppani hyväksyy ehdot rekisteröinnin aikana valintaruudun avulla

kumppaniohjelman rekisteröintilomakkeessa Sirvoyn verkkosivustolla. Sirvoy voi aika ajoin muuttaa ehtoja. Jatkamalla kumppaniohjelman käyttöä tällaisten muutosten tekemisen jälkeen kumppani hyväksyy ja vakuuttaa hyväksyvänsä muutokset.

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilman syytä, ilmoittamalla irtisanomisesta toiselle osapuolelle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää sitä ennen. Sinulla on oikeus ansaita palkkioita vain asiakkaista, jotka olet viitannut Sirvoylle ja jotka tapahtuvat kauden aikana. Palkkiot, jotka ansaitset tämän sopimuksen päättymispäivään mennessä, maksetaan sinulle vain, jos mainittujen asiakkaiden tilauksia ei peruuteta. Sirvoy voi pidättää sinulta palkkioiden loppumaksut kohtuulliseksi ajanjaksoksi suojautuakseen tällaisilta peruutuksilta.

Jos kumppani tulee passiiviseksi olemalla viittaamatta uusia asiakkaita kuuden (6) kuukauden aikana, katsomme aiheelliseksi aloittaa kumppaniohjelman ja tämän sopimuksen irtisanominen lähettämällä sinulle ilmoituksen kirjallisesti ja sähköpostitse.

Kumppaniohjelmaa käyttävät vain Sirvoyn omat asiakkaat tai sitä käytetään vain Sirvoy-tilin käyttäjän hyödyksi. Jokainen Sirvoyn asiakas vakuuttaa ja sitoutuu täten toimimaan aktiivisesti kumppaniohjelman edistämiseksi ja työskentelemään aktiivisesti viitatakseen uusia asiakkaita tällaiseen ohjelmaan jatkuvasti.

Oikeudet immateriaalioikeuksiin

Kaikki patentit, tuotemerkkien tekijänoikeudet, suunnitteluoikeudet, logot, tuotenimien tavaramerkit, palvelumerkit, liikesalaisuudet, tietotaidot, tietokantaoikeudet ja muut immateriaalioikeuksien kaltaiset oikeudet (rekisteröidyt tai rekisteröimättömät) ja kaikki näitä koskevat hakemukset, kaikkialla maailmassa jotka ovat Sirvoyn tarjottavissa järjestelmästä johtuen tai sen yhteydessä, ovat järjestelmän vastaavien omistajien omaisuutta.

Yleiset säännökset

Seuraamme ja testaamme molemmat määräajoin liiketoimintamme yleistä toimintaa.

Sinä ja me solmimme kumpikin tämän sopimuksen itsenäisinä urakoitsijoina, eikä mitään tästä tule tulkita luovan kumppanuutta, edustusta, yhteisyritystä tai työsuhdetta sinun ja meidän välille.

Suorittaessaan tätä sopimusta ja toimimalla kummankin osapuolen yrityksissä, sinä ja me kaikki noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja muita vaatimuksia, jotka ovat nyt tai myöhemmin voimassa, lainkäyttövaltaan kuuluvilta valtion viranomaisilta. Rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä, sekä sinä että me kukin maksamme, keräämme ja palautamme verot, jotka voidaan määrätä tämän sopimuksen mukaisista korvauksista, rojalteista tai liiketoimista.

Kummankaan ei katsota rikkoneen tai laiminlyöneen tätä sopimusta viivästymisen tai minkä tahansa sellaisten syiden tai olosuhteiden seurauksena, jotka ovat kohtuullisen valvontamme ulkopuolella. Jos ilmenee ylivoimaista esteitä, tarkoittaen mitä tahansa tapahtumaa tai olosuhdetta tai tapahtumien ja / tai olosuhteiden yhdistelmää, joka ei ole asianomaisen osapuolen kohtuullisessa määräysvallassa ja jonka vuoksi viivästytään tai estetään kyseistä osapuolta noudattamasta tässä asetettuja velvoitteitaan (mukaan lukien työvoimariidat, lakot, luonnononnettomuudet, hallitustoimet, tulipalot, tulvat, maanjäristykset, sotad, mellakat, kauppasaarrot), asianomainen osapuoli ilmoittaa tästä viipymättä kirjallisessa ilmoituksessa toiselle osapuolelle ja ryhtyy kaupallisesti kohtuullisiin toimiin minimoidakseen tapahtuman vaikutusta.

Tämä sopimus on tehty ja sitä tulkitaan ja pannaan täytäntöön Irlannin lakien mukaisesti. Mahdolliset tästä johtuvat kanteet nostetaan Irlannin tuomioistuimissa.

Kaikki tämän sopimuksen mukaiset ilmoitukset toimitetaan sähköpostitse, ja ne katsotaan toimitetuiksi ja annetuiksi kaikkiin tarkoituksiin lähettämispäivänä.

Tämä sopimus edustaa koko teidän ja meidän välistä sopimusta kyseisestä aiheesta ja korvaa kaikki muut suulliset tai kirjalliset sopimukset, jotka koskevat tällaista aihetta, ja sitä voidaan muuttaa tai muuttaa vain kirjallisella asiakirjalla, jonka molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet.

Yksinoikeudettomuus

Jollei tämän sopimuksen ehdoista muuta johdu, kumppani toimii Sirvoyn yksinoikeudettomana kumppanina

Kilpailukielto

Kumppani sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä, pyytämättä tai hyväksymättä Sirvoyn asiakkaita:

 1. liikekumppaneikseen varauksia varten (suoraan tai epäsuorasti) kumppanin verkkosivustolla tai sen kautta;
 2. mainostilan myyntiin tai muuhun (online) mainontaan tai markkinointitarkoituksiin (joko bannereiden, napsautusteiden, (teksti) linkkien, ponnahdusikkunoiden tai muun kautta) kumppanin verkkosivustolla, tai
 3. mistään muusta syystä.

Todistustaakka, vaatimustenmukaisuus, kieltokanteet ja muut oikeussuojakeinot

Osapuolet sopivat ja tunnustavat, että siinä tapauksessa että kumppani rikkoo (väitetysti tai uhkaavasti) tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, kumppanilla on todistustaakka. Toisin sanoen, Sirvoyllä on olettamisen etu ja kumppanin on annettava ja toimitettava riittävät ja tyydyttävät todisteet (toisin sanoen ratkaisevasti ja kiistattomasti) väitteen puolustamiseksi tai hylkäämiseksi.

Kumppani hyväksyy ja myöntää, että odotettaessa Sirvoyn esittämien kohtuullisten pyyntöjen noudattamista tai täytäntöönpanoa tai siinä tapauksessa, että kumppani ei viipymättä noudata tai noudata kaikkia Sirvoyn tällaisia pyyntöjä tämän sopimuksen nojalla tai siihen perustuen, Sirvoylla on oikeus lykätä tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai irtisanoa tämä sopimus välittömästi.

Jos kumppani tai kumppanin yritysryhmä rikkoo tässä sopimuksessa heille määrättyjä kovenantteja, sitoumuksia, rajoituksia, velvoitteita ja / tai takuita, Sirvoyllä on oikeus suorittaa seuraavat toimet ja oikeudet huolimatta korjaavista toimenpiteistä ja lain tai sopimuksen mukaisista erityisistä suorituksista, vahingonkorvauksista tai kieltotuomiosta tai kompensaatioita koskevista toimenpiteistä:

(a) keskeyttää maksusitoumuksensa, jotka johtuvat sinulle tämän sopimuksen nojalla sinulle aiheutuvista palkkioista, tai lakkauttaa tämän sopimuksen välittömästi, ja

(b) siinä tapauksessa, että käytetään samanlaista verkkotunnusta (tai että kumppani omistaa tai rekisteröi verkkosivuston, jolla on hämmentävän samankaltainen verkkotunnus kuin Sirvoyn omistama tai käyttämä) ja tämän sopimuksen toistuva ja / tai olennainen rikkomus, kumppani siirtää, määrää ja rekisteröi samanlaisen verkkotunnuksen (mukaan lukien verkkosivuston, jolla on hämmentävän samankaltainen verkkotunnus) Sirvoyn nimelle ja nimiin valitsemansa verkkotunnusten rekisteröintiyrityksen kautta, kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa tapahtuneesta rikkomuksesta. Mikäli kumppani ei tee yhteistyötä asianomaisen verkkotunnuksen nimeämisen, luovuttamisen ja siirron kanssa ja toteuta sitä, kumppani valtuuttaa peruuttamattomasti ja ehdoitta sekä antaa valtakirjan Sirvoyn edustajalle ja tämän hyväksi oikeuden allekirjoittaa ja / tai toteuttaa kaikki asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tai tämän suhteen hyödyllisiä tai joita tarvitaan verkkotunnusten luovuttamiseen, rekisteröintiin, ylläpitoon ja siirtoon Sirvoyn nimelle ja nimiin.

Prosentuaalinen palkkionjako, jota käytetään kumppanille maksettavan palkkion laskemiseen on altis muutoksille, perustuen liiketoimiin jotka ovat kumppanin Sirvoylle viittaamien asiakkaiden lukumäärä. Tällainen muutos tehdään enintään kerran kuukaudessa, ja sitä sovelletaan liiketoimiin, jotka tapahtuvat vain tällaisen muutoksen jälkeen; muutoksia ei sovelleta takautuvasti.

Kumppanin takuut

Kumppani edustaa ja vakuuttaa Sirvoylle, että tämän sopimuksen voimassaoloaikana:

 1. Kumppanin verkkosivusto ei –

(a) rikkoa roskapostia koskevia määräyksiä, yleistä järjestystä ja moraalia, tai

(b) sisällä sopimatonta, epäsopivaa tai laitonta sisältöä, viitteitä, aineistoa, tietoja, linkkejä tai bannereita (esimerkiksi pornografiaa tai rasismia), loukkaavia lausuntoja, elementtejä, jotka loukkaavat kolmansien osapuolten yksityisyyttä tai ovat herjaavia, loukkaavia tai säädyttömiä;

(ii) kumppani on riippumaton urakoitsija kaikkiin tarkoituksiin, ja se vastaa ja on vastuussa omista veroistaan, sosiaaliturvamaksuistaan ja muista veroihin liittyvistä asioista;

(iii) tämä sopimus muodostaa kumppanille laillisesti pätevät ja sitovat velvoitteet sen ehtojen mukaisesti.

(viii) kumppani käyttää kaikkia kaupallisesti kohtuullisia keinoja verkkosivustonsa suojaamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Kumppani tunnustaa internetin käyttöön liittyvät vaikeudet, etenkin verkon nopeuden muutokset ja ruuhkat voivat aiheuttaa keskeytyksiä ja vaikeuksia pääsyyn verkkosivuille. Sirvoy irtisanoutuu kaikesta vastuusta, joka liittyy verkkosivuston ja / tai Sirvoy-järjestelmän (väliaikaiseen (suunniteltuun tai suunnittelemattomaan) ja / tai osittaiseen tai kokonaiseen) rikkoutumiseen tai seisokkeihin (ylläpitoa, päivityksiä tai muuta varten).

Kolmansien osapuolten vaatimukset

Jos kolmansien osapuolien vaatimuksia ilmenee, toinen osapuoli ilmoittaa siitä viipymättä toiselle osapuolelle, ja molemmat osapuolet toimivat vilpittömästi ja käyttävät kaupallisesti kohtuullisia keinoja auttaakseen, tehdäkseen yhteistyötä ja avustaakseen toisiaan puolustaakseen ja / tai ratkaistakseen tällaisia vaatimuksia. Kumpikin osapuoli voi sopimuksesta ottaa haltuunsa kanteen ja sen puolustuksen ja ratkaisun neuvoteltuaan ja sovittuaan siitä toisen osapuolen kanssa ja ottaen asianmukaisesti huomioon molempien osapuolten edut. Kumpikaan osapuoli ei tee hyväksymistä, arkistoi asiakirjoja, anna suostumusta minkään tuomion tekemiseen tai solmi kompromisseja tai sovintoratkaisuja ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei kohtuuttomasti pidätetä, viivästytetä jollei kohtuuttomista olosuhteista muuta johdu.

Toimikausi, irtisanominen ja keskeyttäminen

Sirvoy voi irtisanoa tämän sopimuksen tai keskeyttää tämän sopimuksen kumppanin suhteen heti ja ilman, että ilmoitusta laiminlyönnistä vaaditaan seuraavissa tapauksissa:

(a) kumppani on rikkonut olennaisesti mitä tahansa tämän sopimuksen ehtoa;

(b) selvitystilan tai hallintotoiminen / tutkinnan tai konkurssihakemuksen jättämisen tai maksun keskeyttämisen tai vastaavan toiminnan ilmoituksesta kumppanin suhteen; tai

(c) suora tai epäsuora) päätösvallan muutos kumppaniin nähden.

Irtisanomalla, jollei toisin määrätä, tämä sopimus päättyy ehdottomasti ja kokonaan ja sen voimassaolo lakkaa rajoittamatta Sirvoyn oikeuksia ja oikeussuojakeinoja kumppania kohtaan koskien korvauksia tai tämän sopimuksen rikkomista.

Luottamukselliset tiedot

Sopimuspuolet ymmärtävät ja sopivat, että tämän sopimuksen täytäntöönpanossa kummallakin osapuolella voi olla mahdollisuus saada pääsy tai heille voi paljastua suoraan tai välillisesti toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja (”Luottamukselliset tiedot”). Luottamuksellisiin tietoihin sisältyy asiakkaan / asiakkaan tiedot, liikesiirtojen määrä, markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelmat, liike-, talous-, tekniset ja toiminnalliset tiedot, käyttötilastot, sijoitustiedot, kurssi-, tuote- ja saatavuuspariteettia koskevat tiedot, hinnoittelupolitiikat, muuntamistiedot ja napsautuskohteet ja muut niihin liittyvät tilastotiedot, vieraiden henkilötiedot, kaikki ohjelmistot tai tiedot ohjelmistoista joita Sirvoy toimittaa tai käyttää tämän sopimuksen yhteydessä, tämän sopimuksen ehdot ja muut sellaiset ei-julkiset tiedot jonka jompikumpi paljastava osapuoli nimeää yksityiseksi tai luottamukselliseksi tai joista vastaanottajan tulee kohtuudella ymmärtää, että niitä olisi pidettävä yksityisinä ja luottamuksellisina.

Luottamuksellisten tietojen suojaaminen ja turvaaminen

Sopimuspuolet sopivat, että:

(a) kaikki luottamukselliset tiedot jäävät paljastavan osapuolen yksinomaiseksi omaisuudeksi, ja vastaanottava osapuoli ei käytä luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen edistämiseen;

(b) he ylläpitävät ja käyttävät järkeviä menetelmiä saadakseen työntekijät, virkamiehet, edustajat, sopimuspuolet ja edustajat (”sallitut henkilöt”) ylläpitämään luottamuksellisten tietojen luottamuksellisuutta ja niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta;

(c) he paljastavat luottamuksellisia tietoja vain niille sallituille henkilöille, joiden on tiedettävä tällaiset tiedot tämän sopimuksen edistämiseksi;

(d) he eivät ja käyttävät järkeviä menetelmiä varmistaakseen, että luvan saaneet henkilöt eivät –

(i) kopioi, julkaise, lähetä, toista, levittä, paljasta tai aseta luottamuksellisia tietoja kolmansien saataville, tai

(ii) käytä tai tallenna niitä suojaamattomaan hakujärjestelmään tai tietokantaan (muuten kuin näissä ehdoissa määrätty); ja

(e) he palauttavat tai tuhoavat kaikki (kirjalliset ja sähköiset) luottamukselliset tiedot toisen osapuolen kirjallisesta pyynnöstä.

Sallittu julkistaminen

Edellä sanotusta huolimatta luottamuksellisiin tietoihin ei sisälly mitään tietoja siltä osin kuin: –

 1. ne ovat tai tulevat vapaasti saataviksi vastaanottavan osapuolen toimettomuudesta tai laiminlyönneistä johtuen;
 1. ne olivat vastaanottavan osapuolen hallussa ennen tämän sopimuksen päivämäärää;
 1. kolmas osapuoli, jolla siihen liittyvää luottamuksellisuusvelvollisuutta ei ole, paljastaa ne vastaanottavalle osapuolelle ;
 1. ne ovat julkistettava lain, tuomioistuimen määräyksen, haasteen tai valtion viranomaisen nojalla.

Asiakas / Asiakastiedot

Osapuolet pyrkivät kaupallisesti kohtuullisin keinoin turvaamaan asiakkaan / asiakkaan tietojen luottamuksellisuuden ja yksityisyyden sekä suojaamaan niitä luvattomalta käytöltä tai luovuttamiselta. Osapuolet sopivat noudattavansa Irlannin tasavallassa eurooppalailla ja Data Protection Act 2018:lla vahvistettua GDPR-asetusta, joka vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn ja yksityisyyden suojaan.

Sopimus ja sitoutuminen

Kumpikin osapuoli ryhtyy omilla kustannuksillaan ja kustannuksillaan kaikki kohtuulliset ponnistelut ryhtyäkseen tai saattaa ryhtymään kaikkiin asianmukaisiin toimiin, tekemään tai saattaa tekemään kaikki tarvittavat, asianmukaiset tai suositeltavat toimenpiteet asiaan sovellettavan lain nojalla tai Sirvoyn pyynnöstä ja toteuttaa ja toimittaa sellaiset toimeksianto-, siirto-, asiakirjat ja muut asiakirjat, joita voidaan kohtuudella tarvita tämän sopimuksen määräysten toteuttamiseksi tai suorittamiseksi sopimuksen nojalla tai sen mukaisesti.

Sopimus kokonaisuudessaan

Tämä sopimus on koko sopimus ja osapuolten käsitys sen aiheesta, ja se korvaa ja ylittää kaikki aikaisemmat sopimukset, järjestelyt, ((ei) sitovat) tarjoukset, sitoumukset tai lausunnot tällaisesta aiheesta.

Toimeksianto ja kolmannen osapuolen edunsaaja

Kumppanilla ei ole oikeutta luovuttaa, siirtää tai rasittaa mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja / tai velvollisuuksiaan ilman Sirvoyn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, joka voi luovuttaa, siirtää, rasittaa kaikkia tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja / tai velvollisuuksiaan (kokonaan tai osittain tai ajoittain) ilman kumppanin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Tämä sopimus tehdään osapuolten ja niiden seuraajien sekä sallittujen luovuttajien hyödyksi, eikä millään sopimuksessa olevalla, eikä sen perusteella tai nojalla, ole tarkoitus antaa tai implisiittisesti antaa muille henkilöille minkäänlaista laillista tai oikeudenmukaista oikeutta, etua tai muutoksenhakukeinoa, ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti toisin mainita.

Osittainen pätemättömyys

Jos jokin tämän sopimuksen määräys on tai tulee pätemättömäksi tai sitomattomaksi osapuolia sitovat edelleen kaikki muut tämän sopimuksen määräykset. Tällöin osapuolet korvaavat pätemättömän tai sitomattoman säännöksen pätevillä ja sitovilla säännöksillä, joilla on mahdollisimman laajalti samanlainen vaikutus kuin pätemättömillä tai sitomattomilla määräyksillä, ottaen huomioon tämän sopimuksen sisällön ja tarkoituksen.

Käännös

Tämän sopimuksen alkuperäinen englanninkielinen versio on mahdollisesti käännetty muille kielille. Tämän sopimuksen käännetty versio on vain kohteliaisuus ja pelkkä käännöstoimiston tuote, eikä kumppani voi johtaa mitään oikeuksia käännetystä versiosta. Jos riitaa tämän sopimuksen ehtojen sisällöstä tai tulkinnasta tai tämän sopimuksen englanninkielisen version ja muun kieliversion välillä on ristiriita, epäselvyys, epäjohdonmukaisuus tai eroavuus, englanninkielinen versio soveltuu ja on voimassa ja on ratkaiseva ja sitova. Englanninkielistä versiota käytetään oikeudenkäynneissä.

Toimeenpano, suorittaminen ja vaikutus

Sopimus tulee voimaan kirjallisen vahvistuksen perusteella siitä, että Sirvoy hyväksyy kumppanin ja kumppani täten suostuu, tiedostaa ja hyväksyy tämän sopimuksen ehdot.

Luottokorttitiedot ja Sirvoy Vault

Kumppani hyväksyy, että Sirvoyn asiakkaat saavat turvallisen verkkomaksun (kaikki asiakkaan pankin tarjoamassa ja tukemassa laajuudessa). Sirvoy helpottaa varauksen maksamista (kolmansien osapuolten maksujen käsittelijöiden kautta). Sirvoy ei koskaan toimi tai operoi vastuullisena myyjänä. Maksut käsitellään turvallisesti luotto- / pankkikortilta tai pankkitililtä asiakkaan pankkitilille kolmannen osapuolen maksuprosessorin kautta.

Kumppani myöntää, että Sirvoy ei ole vastuussa mistään asiakkaan (valtuutetusta, (väitetysti) luvattomasta tai väärästä) veloituksesta tai mistään voimassa olevasta tai valtuutetusta veloituksesta (mukaan lukien ennakkomaksut, poissaolo ja maksullinen peruutus) luottokortilta.

Jos luottokorttipetos tai luottokortin luvatonta käyttöä tapahtuu kolmansien osapuolten toimesta, suurin osa pankeista ja luottokorttiyhtiöistä vastaa riskeistä ja kattaa kaikki tällaisista petoksista tai väärinkäytöksistä johtuvat maksut, jotka voivat joskus olla alttiita omavastuulle.

Kumppani on tietoinen siitä, että “Sirvoy holvi” -toiminto antaa asiakkaalle mahdollisuuden tallentaa luottokorttitiedot turvallisesti varauksissa kaksiosaisella todentamismenetelmällä ja tokenisointi- ja de-tokenisointityökalulla. Asiakas aktivoi toiminnon sivulla ”Asetukset Maksut & laskutus Sirvoy Holvi”. Asiakas löytää sen varauksista vasemman alakulman kohdasta ”Kortin tiedot”.

Luottokorttitietojen kerääminen eri lähteistä

 1. Tallenna puhelimitse tai vastaanotossa vastaanotetut luottokorttitiedot manuaalisesti jo luotuun varaukseen kohtaan ”Kortin tiedot”.
 2. Tallenna kytketyiltä jakelukanavilta vastaanotetut luottokorttitiedot automaattisesti.
 3. Tallenna online-varausmoottorilla vastaanotetut luottokorttitiedot automaattisesti. Tämä otetaan käyttöön valitsemalla ”Sirvoy holvi” avattavasta valikosta ”Korttimaksut” -asetuksissa.

Sovellettava lainsäädäntö

Tätä sopimusta säännellään ja tulkitaan yksinomaan Irlannin tasavallan lakien mukaisesti.

Toimivalta

Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat saatetaan yksinomaan Irlannin tasavallan tuomioistuimiin ja käsitellään niissä.